Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ, ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.


  Αθήνα 1-2-2012
τηλ. 6974750402 –   2103312790
2103442884
fax: 2103246893

Τι ισχύει για τους διδακτορικούς  και μεταπτυχιακούς τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την 1-11-2011
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
            Σχετικά με τους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία κατάταξης (1-11-2011) στα κλιμάκια που προβλέπει ο Ν.4024 /2011,  ο νόμος "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015", που ψηφίστηκε την προηγούμενη βδομάδα από τη Βουλή ,  στο άρθρο 1 παρ.  5 και 7  προβλέπει τα εξής:
....................................................................................................................................................

5.Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.»
.....................................................................................................................................................
7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011.»
Δημήτρης Μπράτης

            Αθήνα 1-2-2012

τηλ. 6974750402 –   2103312790
2103442884
fax: 2103246893Ο νόμος για την κατάργηση της τριετίας και την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου, όπως ψηφίστηκε στη βουλή

            Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

            Σας κοινοποιώ το νόμο  " Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015" , όπως ψηφίστηκε στη βουλή, ο οποίος , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει στο άρθρο 33  την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στο άρθρο 32 παρ 3  την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων.
Το άρθρο 33,  παράγραφος 2 , περιλαμβάνει:
Άρθρο 33
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
......2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 τουν. 3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φράση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «μοριοδοτούνται».
β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,».
γ) Oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011-2012 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).
Το άρθρο 32 παρ 3 περιλαμβάνει
Άρθρο 32
Λοιπές ρυθμίσεις
............3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε......
Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 προέβλεπε:


Ακολουθεί όλος ο νόμος όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνεσμο :


syllogosepepaionias@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου