Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ 4/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΓΟΡΓΟΠΗΣ & ΤΟ 3/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΤΟΥΜΠΑΣ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Ασφαλείας:
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
                        ΤΜΗΜΑ Α΄
 
                                                                                                     

                                                                                                    Μαρούσι ,  15-07-2014
-----
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Χριστοφορίδου
Τηλ 210 344 3292
Φαξ: 210 344 2256
e-mail: t09dypd@minedu.gov.gr
 
                                                                                                          Αρ. πρωτ. 110377 /Δ4 
                                                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 2030/ΤΒ/25-07-2014
 
 
ΘΕΜΑ : «Αναστολή – Ανάκληση Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη :


 

1.    Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ /26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις»

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.    Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).

5.    Την αρ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 (ΦΕΚ 1618/τΒ΄/19-06-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

6.    Την αρ. 70629/Δ4/23-06-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1505/τΒ΄/24-06-2011) με θέμα «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων»

7.    Tην αρ. 71338/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τΒ΄/27-06-2011) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

8.    Την αρ. 92892/Δ4/11-07-2013 (ΦΕΚ 1760/τΒ’/19-07-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

9.    Τις: α) αρ. 82270/Δ4/20-07-2011 (ΦΕΚ 1812/τ.Β΄/11-08-2011) με θέμα : «Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», β) αρ. 105049/Δ4/12-09-2012 (ΦΕΚ 2482/τ.Β΄/12-09-2012) με θέμα : «Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχώνευσης και Κατάργησης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», γ) αρ. 123856/Δ4/06-09-2013 (ΦΕΚ 2261/τ.Β’/06-09-2013) με θέμα «Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και δ) αρ. 115405/Δ4/21-08-2013 (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/28-08-2013) με θέμα: «Αναστολή – Ανάκληση Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονταν κάθε χρόνο οι υπουργικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το μέρος που αφορά στις σχολικές μονάδες της παρούσας απόφασης.

10.  Τα αρ. 6831/9-4-2014 και 10873/03-07-2014 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

11.  Το αρ. 4597/28-05-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου.

12.  Το αρ. 3088/03-06-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

13.  Το αρ. 1238/27-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

14.  Το αρ. Φ2/3701/08-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου.

15.  Το αρ. 5537/28-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

16.  Το αρ. 3190/30-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

17.  Τις γνωμοδοτήσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων.

18.   Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


A) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αρ. 70629/Δ4/23-06-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1505/τΒ΄/24-06-2011) με θέμα : «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων » για το σχολικό έτος 2014-2015 κατά το μέρος που αφορά:
          Στη συγχώνευση του 1/θ Δ.Σ. Τριφυλλίου, του 2/θ Δ.Σ. Γυψοχωρίου, του 2/θ Δ.Σ. Λάκας και του 2/θ Δ.Σ. Δροσερού σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Δροσερού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Β) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011(ΦΕΚ 1573/τΒ΄/27-06-2011) Υ.Α. με θέμα : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2014-2015 κατά το μέρος που αφορά:
1)         Στην κατάργηση του 3/θ Δ.Σ. Καρυώτικων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου.
2)         Στην κατάργηση του 2/θ Δ.Σ. Ρίζας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου.

Γ) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 92892/Δ4/11-07-2013 (ΦΕΚ 1760/τΒ΄/19-07-2013) Κ.Υ.Α. με θέμα : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2014-2015 κατά το μέρος που αφορά:

1)         Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Γοργόπης και του 1ου 6/θ Δ.Σ. Αξιούπολης σε ένα νέο 1ο 10/θ Δ.Σ. Αξιούπολης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
2)         Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Τούμπας και του 8/θ Δ.Σ. Ευρωπού σε ένα νέο 10/θ Δ.Σ. Ευρωπού  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Δ) Ανακαλούμε την εφαρμογή της αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011(ΦΕΚ 1573/τΒ΄/27-06-2011) Υ.Α. με θέμα: «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά το μέρος που αφορά:
1)      Στη συγχώνευση του 1/θ Δ.Σ. Σκοπού, του 2/θ Δ.Σ. Αχλάδας και του 8/θ Δ.Σ. Μελίτης σε ένα νέο 8/θ Δ.Σ. Μελίτης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.
2)      Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Σκοπού, του 1/θ Ν/Γ Αχλάδας και του 2ου 1/θ Ν/Γ Μελίτης σε ένα νέο 2ο 1/θ Ν/Γ Μελίτης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου